Üzletünk nyitvatartás: H-P 09:00-17:00
Központi Ügyfélszolgálat: +36 30/381 6217 ; +36 30/381 6539

ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT

CÉGNÉV:Akkumax.hu Kft

SZÉKHELY:1037 Budapest, Fehérítőgyár u. 2.
ADÓSZÁM:23508846-2-41
CÉGJEGYZÉKSZÁM:01-09-968938
KÉPVISELI:Adamaski Antal
:(a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait
tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
Kelt, Budapest 2018 május 1. napján
__________________________
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ Bevezetés
2. § A Szabályzat célja
3. § A Szabályzat hatálya
4. § Fogalommeghatározások
II. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
8.§ Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
13. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
14. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
15. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
17.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
18.§ Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
19. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról
20. § Regisztráció a Társaság honlapján
21 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
22. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
23. § Adatkezelés a Társaság webáruházában
24. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
25. § Direkt marketing célú adatkezelés
V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
27. § Kifizetői adatkezelés
28. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
29. § Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
VI. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
30. § Adatbiztonsági intézkedések
VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
36. § Az adatvédelmi incidens fogalma
37. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
38. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
39.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
40.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
IX. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ
ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
41.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján
X. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
43. § Intézkedések a szabályzat megismertetése

MELLÉKLETEK

1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
2. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól
személyes adatai kezelése vonatkozásában
3. melléklet Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről és
személyhez fűződő jogokról
4. melléklet Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról
5. melléklet Látogatói tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról
6. melléklet Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez
7. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes
személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez
8. melléklet Az adatfeldolgozó munkavállalóinak titoktartási nyilatkozata
9.a melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei –
standard
9.b melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei –
könyvelőirodák részére
10. melléklet Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről,
alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ Bevezetés
A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső
szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy
az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
2. § A Szabályzat célja
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége
megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság
általi igazolására szolgáljon.
3. § A Szabályzat hatálya
(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok
Társaság általi kezelésére terjed ki.
(2) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e
szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
(3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
4. § Fogalommeghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4.
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását
személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell
kérni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt
négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely
más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a
szerződés teljesítéséhez.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
mint annak megadását.
(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
(8) A Társaság a 2. számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a
honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja,
hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése
előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az
Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a
legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve
megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a
regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató eléehetőségéről az érintetteket
tájékoztatni kell.
(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel
az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés
kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az
érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint
olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti
juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait
nem sértik.
(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1)
bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése
céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges
adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és
beléptető rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör
gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes
adatai továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
(8) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 3.
számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót
személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról.
7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható,
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a
munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.
Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a
munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E
Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabályzat 4.
számú melléklete tartalmazza.
(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti
a munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb
ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb
csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha
az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét
munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása ,
munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat
eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik
meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A
vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem
ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.
8. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,
önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje,
helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a
jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a
munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó
munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig.
A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak
adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal
összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E
hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
9. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail
címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja,
annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a
kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más
személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban
személyes leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen
– 3 havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos
érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt.
8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója
jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét,
biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen
munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az
ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság
elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei
vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri
feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek
tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a
munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a
munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló
távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes
használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
10. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre
bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri
feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja,
ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem
kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat
ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire
egyebekben az előbbi 9.§ rendelkezései irányadók.
11. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti
meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk
jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell
alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a
regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles
kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre
és jogkövetkezményire a 9. § rendelkezései irányadók.
12.§ Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt
adatokat ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont
magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a
munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót
arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye
felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a
munkavállaló viselje.
(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 9.§ rendelkezései
irányadók.
13. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
(1) A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja
munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.
(2) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság,
gépjárműhasználat ideje.
(3) Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók
földrajzi helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és
jogkövetkezményire a 10. § rendelkezései irányadók.
14. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell
elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme,
gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.
(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése,
munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság
vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap.
15. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok
védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz,
amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az
érintett hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának
tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell
elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez
a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott
megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert
alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek
köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. A tájékoztatás mintája jelen Szabályzat 5.
számú Mellékletét képezi.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók,
vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A
hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha
az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett
elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés
ellenére a területre bemegy.
(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és
hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként kívánják felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel
adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől
számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben,
zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz
tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók
munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen
munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe
(így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek)
megfigyelhető.
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer
működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és
helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként,
szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői
igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét,
telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát
(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája,
törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási
feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának
időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás
történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére
történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez
kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 6. számú melléklete
tartalmazza.
17.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy
képviselőinek elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza.
Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló
munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával
kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az
adatkezelés időtartamáig meg kell őrízni.
18.§ Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
(1) A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az
értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából
hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) A hangfelvétel készítéséről a hivás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell
kérni.
(3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a
hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott
személyes adatok.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(5) A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és
a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.
19. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik,
de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet
a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági
azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie
(pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a
felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat
[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül
szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása
során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó
tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap
üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül
utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó
adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez
kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó
tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló
a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a 2. számú melléklet szerinti
adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja
hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a
Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe
vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
20. § Regisztráció a Társaság honlapján
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről,
akcióiról.
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
5. A honlap használatának elemzése.
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást
végző munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás
fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
21 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési
tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a
hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben
tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.
Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), e-mail címe.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
22. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn.
(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott
panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Társaság nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes
értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.
23. § Adatkezelés a Társaság webáruházában
(1) A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek
minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban
történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban
regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító
adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén,
továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát,
online azonosítóját.
(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó
vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,
a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a
futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám)
vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás
fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig),
vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.
(6) A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2.
melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni.
24. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez,
hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét,
telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.
Az adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti
adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének
megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat
munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás
végelszámolásáig.
25. § Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint
reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés),
így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel
– kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
kifejezetten hozzájárult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes
adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online
azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó
direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális
ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres
vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai
kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1.
melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.

V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
26. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként,
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi
CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási
státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az
ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
27. § Kifizetői adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon
érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban
részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL.
törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az
Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy
természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),
nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények
ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók
egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó
adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
28. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó
adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy
a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható
állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a
közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári
törvény irányadó.
29. § Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek
képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és
utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét,
idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa
számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti
kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől,
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
30. § Adatbiztonsági intézkedések
(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő, amelyre a 10. számú melléklet szerinti kikötést kell
alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági
szintek megadásával korlátozza.
(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus
úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb
személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.

VII. FEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
36. § Az adatvédelmi incidens fogalma
(1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott
fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták
illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
37. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások
betartása a Társaság vezetőjének feladata.
(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési
kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása
során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság
vezetőjét.
(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a
munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt
észlelnek.
(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén,
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni
tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai,
pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a
bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi
incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket,
személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az
incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.
Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés
visszaállítását.
38. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig
meg kell őrizni.

VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
39.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az
érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő
fejezetben adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16.
cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17.
cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha
a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt,
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban (Rendelet 23. cikk).
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy
ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
40.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő
a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló
adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46.
cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében
említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,
valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok
elérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról
tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés
esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns
kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már
rendelkezik az információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az
érintettől szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az
érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli
címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes
adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés
biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek)
alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés
esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja
meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy
hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok
első alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia
kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns
kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett
adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett
kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve
– az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell
megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való
jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a
Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9.
cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések
megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és
kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és
szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és
arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot
fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,
beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a
népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe
véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább
a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat
és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1.
pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását,
vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az
ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről,
ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági
jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55.
vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy
három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a
véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk
szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult,
ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

IX. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
41.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján
(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat
és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést
díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.
43. § Intézkedések a szabályzat megismertetése
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló
szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló
(foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés
mintája jelen szabályzat 10. számú melléklete tartalmazza.